master reiki

Sensei Ynamoto consegna diploma Master